Contacts

Algemene voorwaarden & privacy

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Colors to shine en de cliënt/opdrachtgever waarop Colors to shine deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Persoonsgegevens en privacy

1. De client voorziet Colors to shine van alle nodige informatie die noodzakelijk zijn om de behandeling zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

2. De schoonheidsspecialiste bewaart deze gegevens zorgvuldig in haar klantenbestand.

3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie verstreken voor de behandeling.

Afspraken

1. Vooraleer je een afspraak maakt, neem je kennis van alle contra indicaties. Deze zijn te vinden op de website

2. Voor alle pmu afspraken is er een voorschot vereist van 50% van de behandeling. Deze wordt automatisch gevraagd tijdens je online reservatie.

3. Het voorschot wordt onder geen enkele voorwaarden terug betaald.

4. Het voorschot wordt ingehouden van het volledige bedrag.

5. Het voorschot vervalt bij annulering, laattijdige verplaatsing, te laat komen met meer dan 15 minuten.

6. Bij verzwijging van gezondheidstoestand, optreden van contra indicaties of esthetische misverstanden de dag van de behandeling, wordt het volledige bedrag van de behandeling in rekening gebracht.

7. Wanneer je meer dan 15 minuten te laat bent, wordt het voorschot ingehouden

8. Verplaatsingen dienen 48u op voorhand doorgegeven te worden. Indien later, vervalt de voorschot.

9. Bij en no show of verplaatsing/annulering de dag zelf,  wordt er 100% van de behadeling in rekening gebracht.

10. Bij verplaatsing van de afspraak geboekt met korting vervalt de korting. Omgekeerd kan er ook geen afspraak worden omgeboekt naar een afspraak met korting.

11. Verplaatste datum van de afspraak dient maximaal binnen 60 dagen na de oorspronkelijke afspraak plaats te vinden.

12. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van 8 en 9 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.  Overmacht bevat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

13. Touch up behandeling van spmu dienen tussen de 5 à 8 weken na de eerste behandeling uitgevoerd te worden. Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor het inboeken van deze afspraak.  Gebeurt de touch up later, zullen er extra kosten aangerekend worden (Zie website)

Verplichtingen van het schoonheidssalon

1. De behandelingen worden met vakmanschap en volgens hygiënische wetgeven uitgevoerd.

2. Colors to shine zal de klant om de hoogte stellen van de aard en de  omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

3. Colors to shine voert geen behandelingen uit, indien ze twijfelt aan het resultaat.

Betaling

1. De prijzen van alle behandelingen, zijn terug te vinden op de website.

2. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

4. Er dient direct na de behandeling afrekent te worden. Dit kan contant of met payconiq.

Aansprakelijkheid

1. Colors to shine is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden, lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Colors to shine is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van ons zelf.

Klachten

1. Indien er een klacht is over de behandeling of een product, dient deze zo snel mogelijk (binnen de 7 dagen) doorgegevn te worden.

2. We beantwoorden deze klacht binnen de 5 werkdagen.

3. Indien de klacht over de behandeling gegrond is, zal Colors to shine de behandeling opnieuw en kosteloos uitvoeren.  Tenzij de klant er anders over denkt, dit zal dan schriftelijk opgenomen worden.

Garantie

1. Colors to shine geeft 5 dagen garantie voor behandelingen en producten.

2. De garantie vervalt indien de klant niet de nazorg heeft opgevolgd zoals vermeld op de website of zoals mondeling overeen gekomen.

3. Garantie vervalt indien de klant het advies voor medische hulp niet heeft opgevolgd.

4. Garantie vervalt indien de klant de producten niet heeft gebruikt zoals aangegeven.

5. Na de behandeling kan de huid een reactie geven, deze wordt duidelijk doorgeven tijdens het uitvoeren van de behandeling.

6. Er wordt in geen geval geld terug geven. Samen bekijken we naar een gepaste oplossing.

Beschadiging en diefstal

1. Colors to shine heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Colors to shine is gevestigd.

2. We melden  diefstal altijd bij de politie.

Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Colors to shine en de klant, is de Belgische wet van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website, alsook in het salon terug te vinden.